Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Tehnički rezultat osiguranja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


УВОД

Неизвесност је непобитна чињеница. Појединци се суочавају са ризиком сваки пут било кад прелазе улицу или инвестирају своју имовину у различите хартије од вредности на финансијском тржишту. Осигуравајуће компаније функционишу на бази заједнице ризика, односно фонда резерви, те осигуравајуће компаније преузимају ризик у корист својих осигураника, а у размену за одређен износ премије. Функционисање осигуравајућих компанија је профитабилно, јер појединци имају аверзију на ризик. Иако појединци знају да ће више од половине животног века њихових плаћених полиса појединци платити више у премијама него што је очекивани износ губитка који ће претрпети, појединци управо због аверзије према ризику купују полисе како би ризик пренели на осигуравајућу компанију.

Дакле, појединци ће платити сигурну еквивалент-премију-пре него да прихвате коцкање са неизвесношћу чиме могу изгубити део или целокупну имовину. Животи појединаца битно би се изменили, ако осигуравајуће компаније не би функционисале. За случај неочекиваног догађаја сваки појединац морао би да остави по страни део резерви. Ове резерве не могу се инвестирати, већ се морају држати у екстремно ликвидном облику-готовом новцу. Поред тога, појединац би увек бринуо да његове резерве неће бити адекватне у односу на ризик које треба да покрију, односно да се из сопствених резерви надокнади губитак имовине услед пожара, крађе или смрт у породици управо храниоца породице. Зато осигуравајуће компаније омогућавају појединцу да поједини несрећни случајеви имају искључиво ограничен утицај на живот појединца.

Садржај

УВОД
1. ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОСИГУРАЊА 2
1.1. Задаци техничке организације осигурања 2
2. ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ОСИГУРАЊА 3
2.1. Премија осигурања 3
2.2. Закон великих бројева 4
2.3. Бонус 5
2.4. Малус 5
2.5. Франшиза 5
2.6. Сума осигурања 6
3. ТЕХНИЧКИ РЕЗУЛТАТ КАО НАЈБИТНИЈИ ТЕХНИЧКИ ЕЛЕМЕНТ ОСИГУРАЊА 6
3.1.Текући технички резултат 7
3.2. Меродавни технички резултат 7
3.3. Реосигурање техничких резултата 9
4. МЕЂУЗАВИСНОСТ МАТЕМАТИЕ И СТАТИСТИКЕ СА МЕРЕЊЕМ ТЕХНИЧКОГ РЕЗУЛТАТА 9
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 11
ЛИТЕРАТУРА 12
Referentni URL