Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Osiguranje života 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


1. UVOD: POJAM, KARAKTERISTIKE I PODELA OSIGURANJA

Da bi neki događaj uopšte mogao da se osigura on pre svega mora biti budući, neizvestan i nezavisan od direktne volje osiguranika. Tek ukoliko je to ispunjeno može se govoriti o osiguranju.
Sama reč “osiguranje” na raznim jezicima pored svog privrednog, pravnog ili tehničkog značenja ima i šire, opšte značenje koje već i po svom etiološkom smislu označava pojam siguranosti, poverenja u nešto, zaštitu, obezbeđenje, zajamčenost. Ovo opšte značenje reči u stvari sasvim dobro označava svrhu osiguranja koje se zapravo i sastoji u pružanju neke sigurnosti.

Čoveku su oduvek pretile razne opasnosti koje su ugoržavale njegov opstanak preteći da unište ili povrede njegov život, zdravlje ili imovinu. On je sa njima neprekidno morao da se bori i da organizuje nekakvu zaštitu. Razni oblici zaštite koje je pronalazio morali su stalno da se usavršavaju, jer su nastajale i nove opasnosti. Pored potrebe da se zaštite sopstvena dobra od elementarnih sila ili tuđih radnji, javlja se i potreba zaštite od posledica sopstvene aktivnosti kojom se može naneti šteta tuđim dobrima, ili, čak i svojim dobrima. sigurno je da pojedinac sopstvenim snagama nije bio u stanju da obezbedi ovu zaštitu.

SADRŽAJ


1.UVOD: POJAM, KARAKTERISTIKE I PODELA OSIGURANJA 2
2.OSIGURANJE ŽIVOTA 5
Pojam i karakteristike 5
Vrste osiguranja života 7
Tarife premija osiguranja 9
3.ŽIVOTNO OSIGURANJE U SRBIJI 11
4.ZAKLJUČAK 13
5.Literatura 16
Referentni URL