Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Osiguranje lica od nesrećnog slučaja (nezgode)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja je popularan i atraktivan oblik ekonomske zaštite osiguranika i porodice od nepovoljnih posledica nezgode. Osiguranjem lica od nesrećnog slučaja, osigurač preuzima na sebe obavezu da isplati osiguranu sumu osiguraniku ili drugom korisniku, ako za vreme trajanja osiguranja predviđeni nesrećni slučaj prouzrukuje smrt ili invaliditet osiguranog lica kao i da naknadi štetu nastalu usled troškova lečenja i izgubljene zarada ako kao posledica nesrećnog slučaja nastupi prolazna nesposobnost za rada ili narušenje zdravlja ovih lica. Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja ili skraćeno, osiguranje od nezgode, spada u osiguranja osoba. Ova vrsta osiguranja se ugovara i kao dopunsko osiguranje uz većinu životnih osiguranja.

Ugovorom o osiguranju lica od posledica nesrećnog slučaja, ugovarač se obavezuje da uplaćuje osiguravaču određena novčana sredstva (premiju), a osiguravač se obavezuje da, ako se desi osigurani slučaj, isplati osiguraniku ili korisniku osiguranu sumu, odnosno njen deo. Ugovor o osiguranju lica od posledica nesrećnog slučaja zaključuje se na osnovu pismene ili usmene ponude koju ponuđač podnosi osiguraniku. Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) pokriva: isplatu ugovorenih osiguranih svota, delova osiguranih svota i naknadu ugovorenih troškova kao i isplatu zbog posledica povreda ili oštećenja zdravlja, odnosno zbog smrti.
Pojam nesrećnog slučaja (nezgode) - nesrećni slučaj je svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji delujući uglavnom izvan i naglo na telo osiguranika, ima za posledicu njegovu:
- smrt,
- potpuni ili delimični invaliditet,
- privremenu nesposobnost za rad ili
- narušeno zdravlje koje zahteva medicinsku pomoć.

S A D R Ž A J

UVOD
1 Osiguranje lica od posledice nesrećnog slučaja (nezgode) 4
1.1 Ponuda osiguravajuće kuće “AS osiguranje“ 4
1.2 Ponuda osiguravajuće kuće “Dunav osiguranje” 6
1.3 Ponuda osiguravajuće kuće “Takovo osiguranje” 8
2 Komparacija ponuda osiguravajućih kuća 10
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15
Referentni URL