Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Organizacija i funkcionisanje tržišta pomorskog osiguranja - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

Savrijemena industrijalizacija, ubrzani privredni rast, inteziviranje podijele rada na unutrašnjem i međunarodnom tržištu, strukturne promjene privrede u eri integracija, ne zahtijevaju od prometnih sistema samo velike učinke nego i kvalitativno prilagođavanje tih učinaka savrijemenim promjenama i sve intezivnijim i izoštrenijim zahtijevima razvijenih svijetskih tržišta. Te neminovne i savrijemene globalne tendencije tržišno-robne razmjene koja je u poslednje vrijeme znatno povećana, jedino su našle svoje postupno razrješenje primjenom savrijemenih transportnih (integralnih, multimodalnih i kombinovanih) integralnih sistema.

Prisutnost, zadnjih decenija, povećanog protoka roba u prekookeanskom prometu uslovilo je snažan razvoj morskih luka, a samim tim i njihova važnost, kao privrednog subjekta postaje sve veća u kretanju prekomorske trgovine. Odnos izmedju luke tj. lučkog menadžmenta i drugih grana saobraćaja treba posmatrati, sa jedne strane u kontekstu jedinstva saobraćajnog sistema i s druge strane, njihove odvojenosti djelovanja samostalno, kao podsistema tog sistema. Lučki menadžment u lučkom poslovanju predstavlja jedinstveno operativno telo korisnika lučkih usluga i lučko-transportnih preduzeća.

Djelovanje lučkog menadžmenta u lučkom transportu se ogleda kroz pravni, ekonomski i operativno tehnički vid. S pravnog aspekta, svrha lučkog menadžmenta je da stvori uslove za radnje koje su ugovorna obaveza vozara (pomorskog, željezničkog, drumskog) prema krcatelju i pošiljaocu robe, a proizilaze iz ugovora o prevozu tereta. S ekonomskog aspekta, lučki menadžment ima za cilj organizovanje lučkog transporta na najekonomičniji način, a sa operativnog je osnovna svrha lučkog rnenadžmenta da osigura lučko-transportni tehnološki proces rada.

Sadržaj

UVOD
1.1 Pojam, uloga i značaj osiguranja u pomorstvu 3
1.2 Tržište pomorskog osiguranja 4
1.2.1 London maritime 5
1.2.2 International union of marine insurance (IUMI) 6
1.3 Svjetska ekonomska kriza i tržište pomorskog osiguranja 7
ZAKLJUČAK 7
LITERATURA 8
Referentni URL