Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Etiketiranje dece sa posebnim potrebama
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

U našem društvu postoji socijalna distanca prema deci sa posebnim potrebama. Integracija dece sa razvojnim smetnjama još uvek je stvar entuzijazma i afiniteta vaspitača. Cilj integrativnog postupka je omogućavanje optimalnog razvoja, svođenje na minimum negativnih posledica razvojnih smetnji i uključivanje u život društvene zajednice na jednakim osnovama i po sopstvenoj zasluzi. Koristi od integracije dece sa razvojnim smetnjama su višestruke – za samu decu ometenu u razvoju, njihove porodice, decu redovne populacije, profesionalce i lokalnu zajednicu. Od čega zavisi etiketiranje i diskriminacija te dece? Od zakona, pravilnika i propisa ili nepisanih pravila ponašanja među nama? Pokušaću da odgovorim, ili barem da dam lično mišljenje.

Etiketiranje dece sa posebnim potrebama

Društvene grupe stvaraju pravila. Onog ko prekrši neko od tih pravila društvo često etiketira kao devijanta ili autsajdera. U tom smislu devijantnost nije kvalitet nekog čina ili osobine, već posledica primenjivanja pravila i sankcija na „prekršitelja". Devijantno ponašanje je ono koje ljudi tako etiketiraju a devijant je osoba na koju je određena etiketa uspešno primenjena. Devijantan čin ili osobina je samo onaj koji su ostali ljudi tako shvatili i definisali. Kad se neko javno etiketira, ova etiketa je tu da pojedinca okarakteriše kao posebnu vrstu osobe i etiketa najčešće postaje glavni status- u smislu da utiče na svaki drugi status koji etiketirani poseduje. Pojedinac više nije sin, sused, učenik, prijatelj već je "retard", "ludak", "duševni bolesnik", "debil". S obzirom na to da se pojam nekog pojedinca o samom sebi često gradi pod uticajem i na osnovu reakcija okoline, etiketirana osoba može početi da posmatra sebe u okviru zakačene etikete. Na taj način nastaje tzv. „samoispunjavajuće proročanstvo" (devijantna identifikacija postaje dominantna)......

Sadržaj :


UVOD 3
1 Etiketiranje dece sa posebnim potrebama 3
1.1 Izveštaj Komiteta za prava deteta, "O diskriminaciji dece sa smetnjama u razvoju u Srbiji u 2008. godini", Ženeva, 2009. 6
LITERATURA 8Referentni URL