Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Eticki aspekti cyberspace komunikacije - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

„Interesovanje da se otkriju i razumeju mehanizmi funkcionisanja i smisao ljudskog komuniciranja, staro je koliko i ljudsko društvo. Iako pod različitim nazivima, komuniciranje se, najpre u okviru teologije i filozofije, izučavalo jednako u drevnoj Kini, Staroj Grčkoj, srednjem i novom veku, a preko razvitka sociologije i pshologije krajem prošlog stoleća, ono postaje centralna tema mnogih društvenih nauka”.

Kompjuterska komunikacija i celokupna sajber-kultura možda jasnije od drugih naučnih dostignuća pokazuju nerazdvojivu povezanost tehnologije i društva. Omogućavajući specifičnu društvenu interakciju miliona ljudi iz čitavog sveta, te stvaranje virtuelnih identiteta, socijalnih odnosa i zajednica - kompjuterska tehnologija i komunikacija dotakle su osnovne elemente društva, pokazujući u kolikoj meri tehnologija nastala na određenom stupnju kulturnog razvoja može uzvratno uticati na razvoj društva i kulture. Američki antropolog Arturo Escobar ističe da su novi pravci proučavanja tehnologije u društvenim naukama značajno promenili konvencionalno shvatanje ove oblasti. "U konvencionalnim pristupima tehnologija je usko identifikovana sa oruđima ili mašinama. ... Kao oblik 'primenjene nauke', tehnologija je smatrana nezavisnom od društva i vrednosno neutralnom." . Escobar naglašava da je šezdesetih godina prošlog veka svest o negativnim efektima nuklearne i industrijske tehnologije dovela do preispitivanja tradicionalnog pogleda na nauku i tehnologiju kao na nezavisne od društveno-istorijskog i političkog konteksta, te se započelo sa uporednim proučavanjem nauke, tehnike i društva.

Ovakva vrsta uporednih proučavanja poslednjih godina je usmerena na virtuelni svet nastao posredstvom globalne kompjuterske mreže, Interneta. Pažnju naučnika humanističke provinijencije prvenstveno zaokuplja činjenica da se kompjuterskom komunikacijom ostvaruje društvena interakcija i uspostavljaju društveni odnosi. Društvene grupe koje nastaju povezivanjem ljudi u sajber-prostoru nazivaju se virtuelnim zajednicama. Ovakvo označavanje virtuelnih društvenih grupa popularizovao je Howard Rheingold koji je 1988. godine objavio članak, a 1993. godine i knjigu pod nazivom "Virtuelne zajednice". U vezi sa definisanjem on-lajn društvenih grupa medju naučnicima postoje nesuglasice, ali je termin "virtuelna zajednica" uglavnom postao opšteprihvaćen....

Šta je komunikacija?

„...budući da se ona može shvatiti dvojako, kao SVESNA NAMERA DA SE KOMUNICIRA i kao SVESNA NAMERA DA SE POSTIGNE UNAPRED SMIŠLJEN CILJ. U savremenim komunikološkim teorijama NAMERA se interpretira kao stav koji nužno implicira PLANIRANJE, pa se i komunikacija razume kao proces planiranog, smišljenog ponašanja koje ima za cilj postizanje nekog efekta. U tom kontekstu, NAMERA se identifikuje sa UTICAJEM NA PONAŠANJE primaoca poruke, odnosno, na KONTROLU primaočevog ponašanja, mišljenja ili donošenja odluka.”

Komunikacija podrazumeva i slanje poruka od strane jedne osobe i primanje i razmenjivanje tih poruka od strane druge ili drugih. Ukoliko je jedna osoba poslala poruku koju druga nije primila ili nije razumela, komunikacija se nije ostvarila. Metode komuniciranja uključuju govor, neverbalnu komunikaciju, pisanje, audio – vizuelna i elektronska sredstva. Poruke mogu da sadrže činjeničnu informaciju, mišljenje ili emociju.

U organizaciji postoji velika raznolikost poruka koje treba da se prenesu. Neke su individualno specifične: povratne informacije koje supervizor daje o izvršenju zadatka ili kojima izražava zabrinutost zbog stalnog kašnjenja; ili poruke u kojima pojedinci govore o budućim planovima u vezi sa karijerom. Ostale poruke su timske ili grupno orjentisane, kao aktuelni grupni ciljevi ili zajednicki nedeljni akcioni planovi.....

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Šta je komunikacija? 5
1.2 Specifikum internet komunikacije - virtuelna komunikacija 6
1.3 Karakteristike syber kominikacije 8
1.4 Pozitivno i negativno u virtuelnoj komunikaciji 14
1.5 Oblici cyber komunikacije 16
1.5.1 E-mail kao oblik komuniciranja 17
1.5.2 Telefoniranje preko interneta 17
1.5.3 Chat tj. čet kao oblik komuniciranja 18
1.5.4 Društvene mreže kao oblik komuniciranja 18
1.5.5 Blog kao oblik komuniciranja 18
1.5.6 Forumi kao oblik komuniciranja 19
1.6 Etički aspekt komunikacije 19
1.7 Etički aspekt cyber komunikacije 24
ZAKLJUČAK 34
LITERATURA 36
Referentni URL