Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Državljanstvo Srbije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Državljanstvo je poseban pravni odnos, trajan po svom karakteru, koji postoji između države i pojedinca (odnosno njenog državljanina).

Na osnovi postojanja državljanstva kao specifičnog pravnog odnosa (specifičnog zbog toga što je to odnos između fizičkog lica i suverene države), nastaju određena prava, ali i obveze, kako na strani države, tako i na strani pojedinca.

Svaka država propisuje svoja pravila kojima reguliše pitanja državljanstva, a osobito ona od kojih zavisi koje će osobe i pod kojim uslovima smatrati svojim državljanima, odnosno, pod kojm uslovom pojedine osobe prestaju biti njeni državljani.

Tako i Evropska konvencija o državljanstvu iz 1997. godine u svom članu 3. propisuje da će svaka država svojim pravnim propisima odrediti ko su njeni državljani.

Kao osnovna literatura za izradu rada korišćene su odredbe Ustava Republike Srbije i Zakona o državljanstvu Republike Srbije, a kako je tema pojašnjavanje pojma državljanstva u svetlu Medjunarodnog privatnog prava, veći deo rada se oslanja na odredbe Zakona o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja i Evropske konvencije o državljanstvu.

Nacionalnost i državljanstvo


Pojam državljanstvo treba razlikovati od pojma nacionalnost. Naime nacionalnost označava pripadnost pojedinca određenom narodu odnosno naciji.
Svaki narod ima svoje sunarodnjake koji ne moraju imati svi isto državljanstvo. Nacionalnost je etnički pojam.
Državljanstvo označava, dakle, pravnu vezu između pojedinca i države. Samo država ima svoje državljane i oni ne moraju biti svi iste nacionalnosti.
Razlog zbog čega između ova dva pojma ponekad dolazi do zabune jeste činjenica da u engleskom jeziku reč nationality označava državljanstvo....

Referentni URL