Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Životna osiguranja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


OSIGURANJE ŽIVOTA

Ugovorom o osiguranju života ugovarača se obavezuje da plaća premiju osiguravaču, a osiguravač se obavezuje da ako se desi osigurani slučaj isplati korisniku osiguranu sumu, odnosno njen deo. Osiguranje života se zaključuje u tri osnovna vida: za slučaj smrti, za slučaj smrti i doživljenja i rentno osiguranje. Bitno je naglasiti da se uz osiguranje života može ugovoriti i dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja. Jedna od najbitnijih karakteristika ovog osiguranja što u sebi sadrži i elemente štednje. Čime možemo i objasniti veliku atraktivnost i ogroman udeo u ukupnom osiguranju ove vrste osiguranja na svetskom tržištu osiguranja. Ova vrsta osiguranja za svoj predmet ima život i zdravlje, odnosno radnu sposobnost osiguranika, što se ne može iskazati kroz novčanu vrednost na klasičan način. Dakle, osiguranje života nema za cilj da nadoknadi štetu, jer se šteta u slučaju nastupanja osiguranog slučaja ( npr. smrti ) ne može nadoknaditi. Međutim, može se korisniku osiguranja, dakle licu u čiju se korist zaključuje ugovor o osiguranju, isplatiti ugovorom definisana osigurana suma, odnosno može se i samom licu koje je pretrpelo nezgodu isplatiti odgovarajuća naknada. Stoga je osigurana suma, koja se definiše kao ugovorni iznos koji je osiguravač dužan isplatiti kada nastupi osigurani slučaj, bitan elemenat ugovora, te ugovor nije ni punovažan, ukoliko ona nije definisana.
U zakonu je definisana sadržina polise osiguranja života. Pored sastojaka koje mora da sadrži svaka polisa, u polisi osiguranja života moraju biti naznačeni: ime i prezime lica na čiji se život odnosi osiguranje, datum njegovog rođenji i događaj ili rok od koga zavisi nastanak prava da zahteva isplatu osigurane svote...

SADRŽAJ

- Osiguranje života ................ 3
- Funkcija i privredni značaj osiguranja života ..... 4
- Tehničke osnove osiguranja života ........ 4
- Tablice smrtnosti ............... 5
- Obračunska kamtna stopa ............ 5
- Troškovi provođenja osiguranja ........... 5
- Matematička rezerva .............. 6
- Ugovor o osiguranju života ............. 6
- Odluke ................... 6
- Vrste ..................... 7, 8
- Zaključenj i elementi ugovora ........... 9
- Prijava okolnosti za od značaja za ocenu rizika ..... 10
- Posledice neplaćanja premije ............ 10
- Osiguranje trećeg lica ............... 11
- Rizici isključeni iz osiguranja ........... 12
- Otkup osiguranja ................. 13
- Predujam .................... 13
- Zalaganje polise ............... 13
- Zastarelost potraživanja ............ 13
- Rizici u osiguranju života .............. 14
- Literatura ................... 15
Referentni URL