Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uticaj efikasnosti upravljanja rizicima na profitabilnost osiguravajuće kompanije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Šta je zapravo rizik u poslovanju? U savremenim uslovima finansijsko poslovanje postalo je više nego ikad rizično, zato se, više nego ikad, oseća potreba za upravljanjem rizicima. Prvi korak u tome je otklanjanje netransparentnosti. Postalo je izuzetno važno da finansijska preduzeća (pre svih, banke) vrlo iscrpno i temeljno obaveštavaju o svemu što preduzimaju za efikasno upravljanje rizikom. Za to su zainteresovane, pre svih, dve ciljne grupa: deoničari finansijskog preduzeća (banke) i poslovni partneri.

Dakle, na savremenim finansijskim tržištima, bez ikakave sumnje finansijske organizacije izložene su brojnim rizicima. Razlozi su brojni: od nedovoljne diversifikacije poslovanja i sklonosti ka ulaženju u rizične, a profitabilne poslovne aranžmane, do potresa na berzama i globalnih finansijskih kriza. Međutim, sve veća izloženost dejstvu brojnih rizika, zahteva njihovo upravljanje i kontrolu. To, dalje implicira postojanje strategijskog pristupa poslovanju i risk managementa u sedištu savremene poslovne strategije za preduzeća koja pružaju finansijske usluge. Bilo koja preterana koncetracija rizika (bez obzira šta ga izaziva) mora neminovno da poveća visinu gubitka. Zato se nameće potreba analize rizičnosti plasmana i načina prevazilaženja rizika. Savremena poslovna strategija počiva na tri važna činioca: novac, vreme i rizik. Izveštaji finansijskih institucija (uglavnom godišnji) predstavljaju najvredniji izvor saznanja o tome šta finansijske intitucije, odnosno preduzeća i banke rade u odnosu na identifikovanje rizika i šta sve preduzimaju da bi njime, što efikasnije, upravljali ...

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Definisanje poslovnog rizika 5
1.1.1 Kako upravljati rizikom u poslovanju? 6
1.2 Uticaj efikasnosti upravljanja rizicima na profitabilnost osiguravajućih kompanija 11
1.2.1 Metode postupanja sa rizikom 13
1.2.2 Portfolio rizika osiguravajućih društava 16
1.2.3 Proces upravljanja rizikom u osiguravajućim društvima 17
1.2.4 Prenos rizika osiguravajućih društava 22
ZAKLJUČAK 28
LITERATURA 30

Referentni URL