Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Osiguranje za slučaj nezaposlenosti u srbiji i republici srpskoj
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Osiguranje je pojam koji ima široko značenje pa se zato objašnjava na razne načine. U etimološkom smislu, reč osiguranje označava sigurnost, poverenje u nešto, zaštitu, obezbenenje, zajamčenost. Pored etimološkog, osiguranje ima i privredno, pravno i tehničko značenje. U najširem smislu reči i u svakodnevnom životu, osiguranje se shvata kao ekonomska institucija od koje se, pod odrenenim uslovima, može očekivati nadoknada štete nastale usled raznih okolnosti. Osiguranje je jedan od boljih načina da sebe lično ili svoju imovinu (koju smo stekli ili stičemo u toku radnog i životnog veka) sačuvamo od rizika (na čije nastupanje često ne možemo uticati).

Osiguranje je finansijska aktivnost koja se sastoji u tome da registrovani subjekti na tržištu (osiguravajuća društva) prikupljaju sredstva (premija osiguranja) od fizičkih lica ili privrednih subjekata (ugovarači osiguranja, osiguranici) da bi im, u slučaju nastupanja rizika koji su predviđeni ugovorom o osiguranju (polisa osiguranja), isplatili naknadu štete. Svrha osiguranja je zaštita onih čija su dobra izložena opasnostima.

Potreba za osiguranjem javila se veoma davno i to od perioda kada je čovek uvideo da razne opasnosti ugrožavale njega i njegovu imovinu. Prvo osiguravajuće društvo u istoriji je "Lojd", koji je nastao u 12. veku, u istoimenoj kafani u Engleskoj. "Lojd" je nastao kao rezultat potreba brodovlasnika da naprave zajednički fond iz koga bi sanirali štete na brodovima i teretu koji su prevozili. Međutim, sa stalnim razvojem društva javljale su se i nove opasnosti (opasnosti od određenih stvari i delatnossti), pa je čovek i dalje morao da iznalazi i usavršava razne oblike zaštite. To je imalo za rezultat da se pored dobrovoljnog razvija i obavezno osiguranje. Ljudi su bili svesni da se osiguranje postići svoj cilj ako rizik preuzme profesionalna institucija i ako osiguranjem bude obuhvaćeno više lica. Zato se danas poslovima osiguranja bave profesionalni privredni subjekti, čija je delatnost pod nadzorom države, upravo radi ostvarivanja svrhe osiguranja - obeštećenje oštećenih...

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 Osiguranje za slučaj nezaposlenosti u Srbiji i Republici Srpskoj 4
1.1 Pojam osiguranja za slučaj nezaposlenosti 4
1.2 Osiguranje za slučaj nezaposlenosti u Srbiji 10
1.2.1 Prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti 10
1.2.2. Utvrđivanje visine novčane naknade 11
1.2.3 Doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 12
1.2.4 Osnovica za plaćanje doprinosa 12
1.2.5 Obračun i uplata doprinosa za osiguranje u slučaju nezaposlenosti 13
1.3 Osiguranje za slučaj nezaposlenosti u Republici Srpskoj 14
1.3.1 Obračun i uplata doprinosa za slučaj nezaposlenosti 15
1.3.2 Prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti 15
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 18

Referentni URL