Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: INTELEKTUALNI KAPITAL PREDUZEĆA
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
SADRŽAJ


Sadržaj ................................................................................................................ 2
Uvod ..................................................................................................................... 3
1.Intelektualni kapital ................................................................................. 4
1..1 Definicija intelektualnog kapitala ....................................................... 4
2. Klasifikacija intelektualnog kapitala................................................. 5
2.1 Ljudsi kapital ........................................................................................... 5
2.2 Strukturalni kapital ................................................................................. 6
2.2.1. Organizacioni kapital ................................................................... 6
2.2.2. Potrošački kapital (customer capital) ........................................... 6
2.2.3. Relacioni kapital (relationship capital) ........................................ 6
2.3. Upravljanje intelektualnim kapitalom ................................................. 6
2.3.1. Faze upravljanja intelektualnim kapitalom ................................ 6
2.4. Ilustracija značaja i udela intelaktualnog kapitala u strukturi
kapitala preduzeća (na primeru ‚‚Nokia‚‚ i ‚‚Microsoft-‚a‚‚) ........... 7
2.5. Upravljanje znanjem ............................................................................. 8
2.5.1. Karakteristike organizacije znanja ............................................. 9
2.5.2. Tipovi znanja ................................................................................ 9
2.5.3. Sistem za upravljanje znanjem ................................................... 10
3.Tržište znanja ............................................................................................ 11
3.1. Beneficije od postojanja tržišta znanja .............................................. 11
4. Menadžment znanja .............................................................................. 11
4.1. Definicija menadžmanta znanja ........................................................ 12
4.2. Aktivnnosti manadžmanta znanja .................................................... 12
4.3. Ciljevi menadžmenta znanja............................................................... 13
4.4. Izazovi u primeni koncepta mendžmenta znanja .............................. 13
4.5. Životni ciklus procesa menadžmenta znanja..................................... 14
4.6. Perspektive koncepta menadžmenta znanja....................................... 14
5. Primeri mogućnosti ostvarivanja dobitaka iz znanja .............. 15
5.1. Revolucija u General Electronics –u, IBM i razvoj računara, Apple ...... 15
6. Zaključak ................................................................................................. 19
L I T E R A T U R A .............................................................................. 20

Uvod

«Centar nove ekonomije nije u tehnologiji,
mikročipu ili globalnim telekomunikacionim mrežama. On je u ljudskom umu.»
Webber, A.

Razvoj informacionih i telekomunikacionih tehnologija krajem dvadesetog veka doveo je do povećanja udela informacija i znanja, kako u proizvodnim tehnologijama tako i u samim proizvodima. Povećani udeo znanja u novostvorenoj vrednosti predstavlja glavnu karakterisitiku prelaza iz industrijskog doba u novu ekonomiju, koja se još naziva i ekonomija znanja, odnosno, prelaza iz industrijskog u informatičko društvo.

Prenošenje znanja postalo je glavni pokretač ekonomije 21. veka. Mnogim kompanijama koje sada priznaju ljudski kapital kao najveću imovinu (i vrednost) za poslovni uspeh, pristup znanju i pravovremenom učenju važniji su nego ikada ranije. Kontinuirane promene i inovacije u informacionoj tehnologiji i telekomunikacijama učiniće još lakši pristup znanju.

Preduslov za uspešno poslovanje jedne kompanije u teškim uslovima, jeste da ona na vreme shvati u kakvom se okruženju nalazi, koje mogućnosti poseduje kako bi postigla konkurentsku prednost. Takođe treba da zna šta uslovljava njeno ponašanje, i šta ona može da učini kako bi upravljala promenama.

Nove pojmove-forme ekonomske vrednosti: intelektualni kapital, kapital znanja, organizacije znanja, organizaciona učenja, informacioni vek, era znanja, informacione prednosti, neopipljive prednosti, neopiljivi menadžment, visoke vrednosti i ljudski resursi, već su ušli u savremene ekonomske rečnike. To je paradigma u kojoj se konkurentska prednost zasniva na pojedinačnim radnicima i organizovanom znanju. Snaga znanja je ključni razlog povezan sa pričama korporacijskog uspeha kao što su primena visokih tehnologija i narastajući broj Internet kompanija.

Osnovna hipoteza: Da li će u budućnosti preživeti samo one kompanije koje nauče da upravljaju znanjem i koje shvate da je ulaganje u obuku i razvoj kadrova od najveće važnosti za opstanak i stvaranje profita. .
Pomoćna hipoteza: Da li je uopšte potrebno postavljati ovu hipotezu.
Ciljevi istraživanja su u tome da se pomogne organizacijama u razumevanju značaja intelektualnog kapitala.
Zadatak istraživanja: da li su znanje i intelektualni kapital ključni ekonomski i razvojni resurs ekonomije 21-og veka.
Metode koje će se u istraživanju koristiti: metoda analize, sinteze, indukcije i dedukcije i metod upoređenja.
Intelektualni kapital, kao tema istraživačko – razvojnog rada, je samo donekle razrađena, zato što je sama po sebi jako duboka i široka. Zato je i sam intelektualni kapital i njegovo istraživanje budućnost mnogobrojnih radova.U ovom radu će se čitaocu pokušati približiti sam pojam intelektualnog kapitala i menadžementa znanja kao glavnih komponenti napredovanja jedne organizacije, definisanjem samih pojmova i predočavanjem mogućnosti iskorišćavanja znanja, odnosno intelektualnog kapitala, kroz kratke primere uspeha i neuspeha Nokie, Microsofta, Genaral Electric – a, Apple kompanije i IBM –a.


1. Intelektualni kapital

1.1. Definisanje intelektualnog kapitala

Pod pojmom intelektualni kapital, u stručnoj literaturi, smatra se sva neopipljiva imovina ( neopipljivi faktori poslovanja ) preduzeća koja značajno utiče na uspeh poslovanja, a nije eksplicitno izražena u bilansima.
Izvor tog kapitala je intelekt tj. znanje, koje možemo susresti u svom materijalnom (planovi, nacrti, baze podataka, priručnici i sl.) i nematerijalnom obliku (znanje, sposobnost delovanja, kultura i sl.)
Intelektualni kapital (neopipljiva imovina) često dostiže 80 – 90% vrednosti firme i glavni je pokretač inovacija i konkurentske prednosti u današnjoj, na znanju baziranoj ekonomiji.

Menadžment znanja se prepoznaje kao osnovna aktivnost za nastajanje, razvoj i opstajanje intelektualnog kapitala u organizaciji. Uspešna implementacija i korist od menadžmenta znanja uslovljava porast intelektualnog kapitala.
Znati šta, znati kako, znati gde i znati kada, su najvažniji elementi poslovnog uspeha i zato je ključni izazov nove ekonomije definisanje, upravljanje, merenje, unapređvanje i vrednovanje znanja i njegovog ekonomski relevantnog pojavnog oblika intelektualnog kapitala.
Referentni URL