Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: ZAPOŠLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U INSTITUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA POSEBNIM OSVRT
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
1. UVOD

Razmišljajući o temi pristupnog rada iz predmeta ''Radno pravo i radni odnosi'' i imajući na umu plan programa i rada iz navedenog predmeta, kao i mnoge nejasnoće prilikom zapošljavanja državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine, osjeti sam potrebu da napišem jedan ovakav rad na zadanu temu. Na narednim stranicama pokušaću pojasniti proces zapošljavanja državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine od samog iniciranja potrebe za službenikom do njegovog konačnog imenovanja, kao i prava i obaveza nakon stupanja u službu. Smatram da je formalna ''procedura'' zapošljavanja dugotrajna i prilično koplicirana sa stanovišta prikupljanja i predaje potrebne dokumentacije, kao i polaganja određenih koraka tj. stepenica u samoj konkursnoj proceduri. Do određenih komplikacija dolazi i zbog ''preklapanja'' termina tj. naziva dokumenata koji su se različito nazivali u različlitim vremenskim periodima i državama u kojima su živjeli stanovnici ovih prostora. Također, postojanje državne službe je prvi put formalizirano na ovakav način i dobilo je svoje otjelovljenje u instituciji Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine. Zaštita prava i obaveza državnih službenika ostvarena je kroz postojanje Zakona o državnoj službi koji štiti integritet i kontinuitet državne službe i državnih službenika. U ovom radu namjeravam napraviti poseban osvrt na Fond za povratak Bosne i Hercegovine, jer je to institucija u kojoj radim i ostvarujem svoja prava i obaveze kao državni službenik, a zanimljiva je i sa aspekta malog budžetskog korisnika tj. institucija sa malim brojem uposlenih.2. DRŽAVNI SLUŽBENICI


Ko su državni službenici?

U zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine stoji ''državni službenik je osoba postavljena upravnim aktom na radno mjesto u državnoj službi.’’ U navedenom zakonu se polazi od negacije ko nije državni službenik pa tako u članu 4. navedenog zakona stoji:’’ Članovi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara, ministri, zamjenici ministara, članovi Stalnog komiteta za vojna pitanja, sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, sudije Suda Bosne i Hercegovine, guverner i vice guverneri Centralne banke Bosne i Hercegovine, generalni revizor i zamjenici generalnog revizora Ureda za reviziju finansijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine nisu državni službenici i njihov pravni status se uređuje drugim propisima. Osobe zaposlene kao savjetnici članova Parlamentarne skupštine, članova Predsjedništva, predsjedavajućeg Vijeća ministara, ministara i zamjenika ministara, guvernera i viceguvernera Centralne banke nisu državni službenici.’’ Tako se negativnom odredbom dolazi do zaključka da su državni službenici sva ona lica koja nisu navedena u naprijed citiranom članku. Dalje se u zakonu imenuju radna mjesta na koja se postavljaju državni službenici:

a) rukovodeći državni službenici:
1) sekretar i sekretar sa posebnim zadatkom;
2) pomoćnik ministra, pomoćnik direktora i glavni inspektor.
b) Ostali državni službenici:
1) šef unutrašnje organizacione jedinice;
2) stručni savjetnik;
3) viši stručni saradnik;
4) stručni saradnik.


Sekretar i sekretar sa posebnim zadatkom

Sekretar obavlja poslove rukovodnog karaktera i koordinira radom sektora. Odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih određenoj instituciji. Sekretar za svoj rad i upravljanje odgovara rukovodiocu institucije. Sekretar sa posebnim zadatkom obavlja poslove rukovodnog karaktera I odgovoran je za obavljanje posebnih zadataka utvrđenih odlukom Vijeća ministara ili drugim propisima.. Sekretar saposebnim zadatkom za svoj rad i upravljanje odgovara Vijeću Ministara.

Pomoćnik ministra, pomoćnik direktora i glavni inspector

Pomoćnik ministra obavlja poslove rukovodnog karaktera unutar osnovne organizacione jedinice odnosno sektora i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih osnovnoj organizacionoj jedinici. Pomoćnik direktora rukovodi određenim područjem rada ili određenom organizacionom jedinicom i obavlja druge poslove iz određene oblasti koje mu odredi direktor. Glavni inspektor neposredno organizira i rukovodi radom inspektorata u određenoj oblasti inspekcijskog nadzora. Za svoj rad i upravljanje pomoćnik ministra, pomoćnik direktora i glavni inspector odgovara rukovodiocu institucije.

Šef unutrašnje organizacione jedinice

Šef unutrašnje organizacione jedinice obavlja složenije poslove i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih unutrašnjoj organizacionoj jedinici. Šef unutrašnje organizacione jedinice za svoj rad i upravljanje odgovara pomoćniku ministra, odnosno sekretaru ukoliko u datoj instituciji nema pomoćnika ministra.

Stručni savjetnik

Stručni savjetnik je državni službenik čija dužnost podrazumijeva odgovornost, visok stepen stručnosti i nezavisnosti u određenim oblastima rada u okviru organizacione jedinice. Stručni savjetnik podnosi izvještaj rukovodiocu organizacione jedinice.

Viši stručni saradnik

Viši stručni saradnik obavlja odgovorne poslove u određenoj organizacionoj jedinici. Viši stručni saradnik podnosi izvještaj rukovodiocu organizacione jedinice.

Stručni saradnik

Stručni saradnik je specijalizovan za određenu oblast rada. Stručni saradnik podnosi izvještaj rukovodiocu organizacione jedinice.
Referentni URL