Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: ISO 9001
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod


Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) je svetska federacija nacionalnih tela za standardizaciju (članice ISO). Rad na izradi međunarodnih standarda obavlja se kroz ISO tehničke komitete. Svaka članica, koja je zainteresovana za oblast za koju je formiran neki tehnički komitet, ima pravo da ima svoje predstavnike u tom komitetu. Međunarodne organizacije, vladine i nevladine, koje su u vezi sa ISO, takođe učestvuju u radu komiteta. ISO tesno sarađuje sa Međunarodnom elektrotehničkom koisijom (IEC), u vezi sa pitanjima standardizacije u oblasti elektrotehnike.

Nacrt međunarodnog standarda koji usvoji tehnički komitet, šalje se članicama ISO na glasanje. Da bi se međunarodni standard usvojio, potrebno je da ga odobri najmanje 75% od ukupnog broja članica kojr su učrstvovale u glasanju.

Međunarodni standard ISO 9001 pripremio je Tehnički komitet ISO/TC 176, Menadžment kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta, potkomitet SC 2, Sistemi kvaliteta.

ISO 9001, uz obezbeđenje kvaliteta proizvoda imaju za cilj i povećanje zadovoljenja korisnika.

Usvajanje sistema menadžmentom kvaliteta treba da predstavlja stratešku odluku organizacije. Projektovanje i realizacija sistema menadžmenta kvalitetom u organizaciji zavise od raznih potreba, datih ciljeva, proizvoda koje se isporučuju, procesa koji se koriste i veličine i strukture samo organizacijeO standardu


Standard ISO 9001:2000 pripada familiji standarda iz serije ISO 9000 i najčešće je primenjivani standard.

Usvajanje sistema menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001-2000 je strateška odluka organizacije. Osnovni standard koji je opšte potreban i opšte primenljiv u svim organizacijama bez obzira na vrstu delatnosti, broj zaposlenih je: Sistem medadžmenta kvaliteta ISO 9001-2000

Primena standarda ISO 9001-2000, kao i drugih koji su bitni za delatnost, nije obaveza ali daje konkurentsku prednost na svi tržištima kod nas i u svetu. Ovaj standard sadrži dvesta pedeset zahteva koje organizacija treba da ispuni, od toga sto trideset šest zahteva su naglašeni sa rečju „mora“. Svi ovi zahtevi se svode na ključne zahteve koje organizacija mora da ispuni:

 da utvrdi potrebe i očekivanja korisnika i drugih zainteresovanih strana,
 da uspostavi politiku, ciljeve i radno okruženje potrebno da motiviše organizaciju da zadovolji potrebe i očekivanja korisnika
 da utvrdi, uspostavi i upravlja sistemom međusobno povezanih procesa potrebnih da se sprovede politika i ostvare ciljevi

Svrha ovih standarda je da pomognu svim tipovima organizacija da uspostave i primenjuju efektivan sistem menadžmenta kvalitetom. Fokusiraju se na menadžment organizacije jer samo menadžment može i treba da odlući kako će odgovoriti na zahteve ovih standarda.

Standard ISO 9001-2000 je međunarodni standard koji podstiče usvajanje procesnog pristupa kada se razvija, primenjuje i poboljšava efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom, radi povećanja zadovoljenja korisnika ispunjavanjem njegovih zahteva.ISO 9001 – Međunarodna organizacija za standardizaciju

Evropska Unija predstavlja potencijalno tržište koje se sastoji od 350 - 400 miliona ljudi. Prodaja na ovom tržištu je izuzetno konkurentan posao koji podrazumeva povećano oslanjanje na međunarodno prihvaćene procedure i standarde radi sticanja uporišta.

U uslovima poslovanja na Evropskom tržištu kvalitet igra značajnu ulogu ne samo u obezbeđivanju novih tržišta, već i zadržavanju postojećih. Kupci sadašnjice, ne samo da očekuju kvalitetan proizvod, već zahtevaju i dokaz da je kompanija sposobna da proizvede kvalitetne proizvode ili pruži kvalitetnu uslugu. Obezbeđenje ovog dokaza bi trebalo da predstavlja prvorazredni cilj za svaku kompaniju koja drži do svog imidža i ima visoke pretenzije kad su u pitanju nova tržišta. Za sada jedini međunarodno priznat dokaz kvaliteta je sertifikat Sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001:2000 koji iydaje nezavisno međunarodno sertifikaciono telo.

Iako je uticaj standarda na svakodnevne aktivnosti često neprimetan, oni pružaju ogroman doprinos gotovo svim aspektima našeg života. Svi mi unapred podrazumevamo da će proiyvod koji kupimo kvalitetom odgovarati našim zahtevima, da če biti kompatibilan sa uređajima koje već posedujemo, da će ispunjavati pretpostavljene kriterijume bezbednosti, pouzdanosti i efikasnosti, kai i da će obezbeđivati svaku od tih pogodnosti po odgovarajućoj ceni.

Međunarodna organizacija za standardizaciju, ISO (International Organisation for Standardisation), je najveća svetska institucija za razvoj standarda i predstavlja mrežu nacionalnih instituta u 158 zemalja, na bazi jedan član - jedna zemlja, sa sedištem u Ženevi (Švajcarska) gde se ceo sistem koordiniše. Iako je ISO nevladina organizacija, mnogi članovi nacionalnih instituta su ili imenovani od strane izvršnih vlasti u svojim zemljama ili su u isto vreme članovi tih izvršnih vlasti. Samim tim, ISO predstavlja organizaciju u kojoj se konsenzusi postižu na bazi rešenja koja odgovaraju zahtevima kako poslovnih, tako i drugih interesnih grupa kao što su potrošači ili državna uprava.


Šta je ISO 9001:2000 standard?

Postizanje visokog stepena kvaliteta sve više dobija na značaju zbog sve veće konkurentnosti na globalnom svetskom tržištu. Za ulaznicu na tržište više nije dovoljan samo kvalitet već i međunarodno priznat dokaz kvaliteta u vidu sertifikata ISO 9001: 2000. Sistem menadžmenta kvaliteta je ujedno i jedini standard koji se može koristiti za sertifikaciju manadžmenta u poslovnome svetu, imajući u vidu njegove sledeće zahteve:
 obezbeđenje zadovoljenja kupaca,
 zadovoljenje zahteva kupaca,
 ocenjivanje sposobnosti organizacije da udovolji zahtevima kupaca putem internih ili eksternih kontrola.
Referentni URL