Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Adekvatnost kapitala banke
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Obezbeđivanje zadovoljavajućeg nivoa kapitala i zadržavanje dovoljne količine kapitala kako bi se zaštitili interesi deponenata, zajmoprimaca, zaposlenih vlasnika i opšteg građanstva jedan je od velikih izazova u bankarskom upravljanju kao i u poslovanju mnogih konkurentnih finansijskih kompanija.

Postavlja se pitanje. Šta je to kapital? Za bankare i mnoge njihove konkurente reč kapital ima posebno značanje. Pod tim pojmom uglavnom se podrazumevaju sredstva koja su uložena od strane vlasnika finansijske kompanije. U slučaju komercijalne banke to podrazumeva vlasnike akcija – investitore u obične i prioritetne akcije koje je bankarska kompanija pustila u opticaj. Kada su u pitanju najbliži bankarski konkurenti, štedionice, vlasnici mogu biti akcionari ako je štedionica korporacija, ili to može da bude njihov klijent ukoliko je reč o kreditnoj uniji, investicionoj banci ili udruženju za štednju i poslove zajma. Za štednu instituciju koja je u vlasništvu klijenta, kapital se sastoji od akumulirane reinvestirane dobiti.

Vlasnici ulažu novac koji je deo njihovog bogatstva, koji se stavlja na rspolaganje finansijskoj kompaniji sa očekivanjem da se ostvari zarada u visini tržišne kamatne stope na uložena sredstva...

Sadržaj:

UVOD 3
1.1 Indikatori kapitala banke 5
1.2 Adekvatnost kapitala banaka 6
1.3 Standardi o adekvatnosti kapitala, nastanak i regulative 7
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14

Referentni URL