Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Konflikti
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Komunikacija je neprekidan proces razmene poruka (informacija) između pojedinaca, parova i/ili grupa ljudi pomoću određenih simbola. Reč „komunikacija“ poreklom je iz latinskog jezika (lat. communicare) i znači učiniti nešto opštim, zajedničkim. Prisutna je na svim poljima ljudskog delovanja i proces je koji čini osnov međuljudskih odnosa. Sastoji se od niza elemenata koji čine komunikacijski proces. Komunikacija je povezana sa svim što čini ljudski život i bez nje ne možemo razumeti ponašanje ljudi u okviru bilo koje vrste socijalne interakcije. Komunikacija je kompleksna i višeslojna.

Svaki opšti i izvedeni saznajni pojam ima svoju višestruku definisanost i kriterijume klasifikovanja po svim za dati pojam relevantnim elementima. Tako nailazimo na brojne vrste komunikacija koje se razlikuju zavisno od kriterijuma klasifikovanja, a one opet zavise od broja učesnika u komunikaciji, od vidova i oblika kanala tj. sredstava prenosa poruke, vrsta poruka i mnogih drugih faktora. Tako se obzirom na broj učesnika u komunikaciji ista diferencira na intrapersonalnu, interpersonalnu i masovnu komunikaciju, potom možemo razlikovati verbalnu i neverbalnu komunikaciju, personalnu i apersonalnu, jednosmernu i dvosmernu komunikaciju i mnoge druge. Jedna od prepreka koje mogu nastati u komunikaciji jesu konflikti.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Konflikti 3
1.1 Pojam i definicija konfikta 3
1.2 Podela konflikata 5
1.3 Tehnike za efektivno upravljanje konfliktima 6
ZAKLJUČAK 7
LITERATURA 8
Referentni URL