Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upravljanje rizikom u osiguravajućim društvima i bankama
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Šta je zapravo rizik u poslovanju? U savremenim uslovima finansijsko poslovanje postalo je više nego ikad rizično, zato se, više nego ikad, oseća potreba za upravljanjem rizicima. Prvi korak u tome je otklanjanje netransparentnosti. Postalo je izuzetno važno da finansijska preduzeća (pre svih, banke) vrlo iscrpno i temeljno obaveštavaju o svemu što preduzimaju za efikasno upravljanje rizikom. Za to su zainteresovane, pre svih, dve ciljne grupa: deoničari finansijskog preduzeća (banke) i poslovni partneri.

Dakle, na savremenim finansijskim tržištima, bez ikakave sumnje finansijske organizacije izložene su brojnim rizicima. Razlozi su brojni: od nedovoljne diversifikacije poslovanja i sklonosti ka ulaženju u rizične, a profitabilne poslovne aranžmane, do potresa na berzama i globalnih finansijskih kriza. Međutim, sve veća izloženost dejstvu brojnih rizika, zahteva njihovo upravljanje i kontrolu. To, dalje implicira postojanje strategijskog pristupa poslovanju i risk managementa u sedištu savremene poslovne strategije za preduzeća koja pružaju finansijske usluge. Bilo koja preterana koncetracija rizika (bez obzira šta ga izaziva) mora neminovno da poveća visinu gubitka. Zato se nameće potreba analize rizičnosti plasmana i načina prevazilaženja rizika. Savremena poslovna strategija počiva na tri važna činioca: novac, vreme i rizik. Izveštaji finansijskih institucija (uglavnom godišnji) predstavljaju najvredniji izvor saznanja o tome šta finansijske intitucije, odnosno preduzeća i banke rade u odnosu na identifikovanje rizika i šta sve preduzimaju da bi njime, što efikasnije, upravljali.

Sadržaj

UVOD 1
1 Definisanje poslovnog rizika 3
1.1 Kako upravljati rizikom u poslovanju? 4
2 Vrste rizika i transparentnost poslovanja 9
3 Uloga menadžmenta u upravljanju rizikom 15
3.1 Metode postupanja sa rizikom 17
4 Portfolio rizika osiguravajućih društava i banaka 20
4.1 Proces upravljanja rizikom u osiguravajućim društvima i bankama 21
4.2 Prenos rizika 26
ZAKLJUČAK 32
LITERATURA 35
Referentni URL