Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upravljanje zalihama - Finansijski menadžment
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


POJAM I VRSTE ZALIHAZalihe predstavljaju bitan deo ukupnih poslovnioh sredstava u velikom broju preduzeća i zbog toga zahtevaju velika novčana ulaganja. Potrebno je efikasno upravljanje zalihama, kako ta ulaganja ne bi postala nepotrebno visoka.
Zalihe čine ulaganja u nabavku potrebnih sredstava za obezbeđivanje kontinuiranog procesa proizvodnje i uskladištene proizvode koji nastaju kao rezultat obavljanja poslovne aktivnosti preduzeća. Prema tome, razlikujemo osnovne vrste zaliha:


Sirovine i materijali

Ovoj grupi pripadaju razni realiteti u vidu sirovina i osnovnog materijala, pomoćnog i pogonskog materijala, sitnog inventara, ambalaže i sl. Preduzeća moraju da raspolažu određenim količinama ovih realiteta kako bi obezbedila kontinuitet proizvodnje.
Najvažniji faktori od kojih zavisi količina ovih zaliha su: vreme izvršenja porudžbine, frekvencija upotrebe sirovina i materijala, njihove cene i osnovne fizičke i komercijalne karakteristike.
Vreme izvršenja porudžbine predstavlja broj dana koji protekne od ispostavljanja porudžbine dobavljaču do prijema sirovina i materijala na skladište. Što je to vreme duže, utoliko i zalihe moraju da budu veće. Takođe, i zaliha sirovina koje se češće koriste u proizvodnji mora biti veća.
Nivo ulaganja u zalihe zavisi i od njihovih karakteristika. Pogrešno bi bilo nabavljati u većim količinama sirovine i materijale koji su izloženi većem riziku od kvara, loma, isparenja ili moralnog zastarevanja. Duže zadržavanje takvih zaliha donelo bi velike gubitke u njihovoj vrednosti i pre same upotrebe....

Sadržaj:


1. POJAM I VRSTE ZALIHA…………………………………………………………..3

1.1 Sirovine i materijali………………………………………………………….3
1.2. Nedovršena proizvodnja.................3
1.3. Gotovi proizvodi......................4

2. TROŠKOVI ZALIHA.......................4

3. JUST-IN-TIME SISTEM UPRAVLJANJA ZALIHAMA........5

4. KADA PRIBAVLJATI ZALIHE.................6

5. KLJUČNE ODLUKE O ZALIHAMA................6

6. LITERATURA……………………………………………………………….……….7

Referentni URL