Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: UPUTSTVO za tehničku obradu seminarskog rada
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi....Sledi stranica za Sadržaj.

Stranice teksta. Prvo se piše Uvod, onda se po tačkama i podpoglavljima razvija tema seminarskog rada, nakon čega sledi zaključak studenta u vezi istraživanja na zadatu temu. Uvod treba da bude na jednoj stranici i da se opišu koji su ciljevi istraživanja i osnovni pojmovi u vezi sa temom. U razradi se detaljno opisuje tema rada, na minimum 8 strana, a zaključak treba napisati na minimum jednoj stranici. Rad se piše na srpskom jeziku. Rad treba da bude otkucan u programu Microsoft Word samo sa jedne strane listova A4. Koristiti margine: 3,5 cm leva, a po 2,5 gornja, donja i desna. Rad kucati običnim proredom 1, a između pasusa treba praviti dva razmaka. Stranice treba da budu numerisane.

Seminarski rad mora sadržati dokumentacioni izvor iz koga se piše rad, odnosno treba da ima fusnote, koje se ubacuju tako što odete na Insert, References, Footnote, pa u dnu stranice po rednom broju ide prezime i ime autora, naziv knjige, izdavač, mesto, godina i broj stranice gde ste navedene činjenice pročitali. Alternativni način citiranja je nakon citiranja ili korišćenja vašim rečima nekog teksta (videti detaljnije [broj te knjige iz literature] br. stranice).

U radu koristiti Times New Roman u sledećim veličinama:
• naslov rada 18 pt bold,
• numerisane podnaslove u radu 14 pt bold,
• ostatak teksta 12 pt, kao normal text,
• početak pasusa kucati od početka kolone,
• fusnote 10 pt, normal, navode se ispod teksta na odgovarajućoj strani i označavaju se od broja 1 do n.
• minimalan broj stranica 7 + prilozi (poslovni dokumenti, statistički pregledi i tabele iz statističkog godišnjaka,...)....

Referentni URL