Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uputstvo za izradu završnog rada - FEFA
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.UPUTSTVO ZA IZRADU ZAVRŠNOG RADA NA OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA


Tema završnog rada obuhvata:

• teorijski problem i
• primer iz prakse, uočen u literaturi ili samoj praksi.
Tema se obrađuje na sledeći način:
• Student prikuplja, obrađuje, struktuira i prezentira saznanja iz literature relevantna za temu rada;
• Student primenjuje saznanja stečena obradom literature i prikazuje kako se neki konkretan problem može rešiti.
Forma i sadržaj završnog rada
Završni rad sadrži: naslovnu stranu (korice), apstrakt, ključne reči, sadržaj, uvod, tekst, zaključak i literaturu.

Naslovna strana (korica) sadrži sledeće elemente:

1) naziv Fakulteta Univerzitet Singidunum; Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju;
2) Završni rad na osnovnim akademskim studijama: Naziv završnog rada;
3) u donjem levom uglu Mentor: zvanje, ime i prezime;
4) u donjem desnom uglu Student: ime i prezime i broj indeksa;
5) u dnu korice, na sredini Beograd, i mesec i godinu odbrane završnog rada.
Prva strana istovetna je naslovnoj strani (korici).

Sledi apstrakt - sažetak do najviše 300 reči koji daje kratak prikaz suštine rada i ključnih ...
Referentni URL