Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Životno osiguranje -ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Cilj ovog seminarskog rada jeste da čitaocima probudim interesovanje i preliminarno ih upoznam sa tematikom koja se obrađuje u radu. U ovom seminarskom radu pokušat ću da jasno i detaljno objasnim šta je to životno osiguranje i odgovorim na brojna pitanja koja nisu bila poznata o ovoj temi.
Osiguranje predstsavlja proizvodnju duhovne i materijalne sigurnosti pravnih i fizičkih subjekata.
Osiguranje života provjeren je i prihvaćen oblik osiguranja i štednje u svim razvijenim zemljama Europe i svijeta...

Objašnjnje osnovnih pojmova:


Da bi čitaoci razumjeli pojmove sa kojim ćemo se dalje susretati, u ovom dijelu rada ću ih nastojati i objasniti.

OSIGURANIK je ugovorna strana u zaključenom ugovoru o osiguranju koja ima interes u predmetu ugovora.
U osiguranju života i u osiguranju od posljedica nesretnog slučaja, osiguranik je osoba na čiji život je zaključeno osiguranje.


OSIGURAVATELJ
je pravna osoba koja se bavi osiguranjem. Mogući su slijedeći oblici osiguravatelja: društvo uzajamnog osiguranja, dioničko društvo, vlastito društvo za osiguranje i javno društvo za osiguranje...

Sadrzaj:

1. Uvod 3
2. Objašnjenje osnovnih pojmova 4
3. Definiranje i funkcije životnog osiguranja 5
3.1. Definiranje 5
3.2. Funkcije životnog osiguranja 6
4. Vrste životnog osiguranja 7
4.1. Osiguranje života 7
4.1.1 Riziko osiguranje 9
4.1.2 Osiguranje za slučaj smrti 10
4.1.3 Mješovito osiguranje 11
4.2. Rentno osiguranje 12
5. Šta bismo trebali znati prilikom sklapanja osiguranja? 14
6. Zaključak 16
7. Literatura 17
Referentni URL