Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zdravstvo i zdrastvena zaštita
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pojam zdravstvene zaštite obuhvata organizovanu i sveobuhvatnu delatnost društva u cilju očuvanja zdravlja građana. Pored zdravstvenih usluga, ovaj pojam uključuje i područje upravljanja i finansiranja u svim segmentima društva koji su značajni za socijalnu sigurnost i zaštitu stanovništva. Zdravstveno osiguranje predstavlja posebni oblik društvene organizovanosti pri kojoj se pacijenti osiguravaju od rizika oboljevanja i povređivanja , posredstvom ustanova zdravstvenog osiguranja, koje preuzima taj rizik na sebe nadoknađujući štetu osiguraniku u slučaju odštetnog zahteva. Začetke modela obaveznog zdravstvenog osiguranja u formi koja je prisutna i danas, postavio je Bismarck-ov sistem socijalnog osiguranja. On počiva na doprinosima koje u „bolesničke kase“ uplaćuju zaposleni i poslodavci. Posle Drugog setskog rata u Engleskoj se uspostavlja Beveridge-ov model ili sistem nacionalne zdravstvene zaštite koji počiva na obaveznom zdravstvenom osiguranju finansiranom iz državnog budžeta na osnovu poreza. . .


POJAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Opredeljenje pojma zdravstvena zaštite može biti složeno, posebno kada se povezuje sa pojmom zdravstvenog osiguranja. Zdravstvena zaštita, u smislu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Srbije, jeste organizovana i sveobuhvatna delatnost društva sa osnovnim ciljem da se ostvari najviši mogući nivo očuvanja zdravlja građana i porodice. Zdravstvena zaštita, u smislu ovog zakona, obuhvata sprovođenje mera za očuvanje i unapređenje zdravlja građana, sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja i blagovremeno i efikasno lečenje i rehabilitaciju povređenih i obolelih. Ovo je najšira definicija zdravstvene zaštite i u svojoj sveobuhvatnosti onemogućava jasno razgraničenje i preciziranje odgovornosti nosilaca zdravstvene zaštite. Zbog toga se među stručnjacima odgovornim za zdravstvenu zaštitu (zdravstveni radnici i ekonomisti) koristi pojam uža zdravstvena zaštita, koji podrazumeva sve društvene,grupne i individualne postupke i aktivnosti koji doprinose očuvanju, poboljšanju i ponovnom uspostavljanju zdravlja pojedinca, porodice ili grupe i društva. Pored čisto zdravstvenih usluga, ovaj pojam uključuje i područje upravljanja i finansiranja na poljima koja su značajna za socijalnu sigurnost i zaštitu pacijenata. . .

Sadržaj

1 Uvod 3
1.1 POJAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA 3
2 Karakteristike zdravstvenog osiguranja 4
3 Upravljanje fondom zdravstvenog osiguranja 6
4 Fond zdravstvenog osiguranja srbije 7
5 Finansiranje zdravstvene zaštite 8
5.1 Zdravstveno osiguranje građana koji ostvaruju prihode 8
5.2 Zdravstveno osiguranje članova porodice 8
5.3 Zdravstveno osiguranje građana koji ne ostvaruju prihode 8
6 Dopunsko osiguranje 10
7 Pravo osiguranika 11
8 Zaključak 14
9 Literatura 15

Referentni URL