Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Standardi za pisanje seminarskih i diplomskih radova i projekata istrazivanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


STANDARDI ZA PISANJE DIPLOMSKIH I SEMINARSKIH RADOVA I PROJEKATA ISTRAŽIVANJA

Opseg rada ograni?en je na 50-70 stranica teksta (prve tri stranice tj. naslovna, sadržaj se ne ra?unaju u taj opseg). Pri tome operacionalizacija stranice teksta i nekih karakteristika teksta su sledece:

1) Margine: sve 3 cm (levo, desno, gore, desno)
2) Font: veli?ina 12, Times New Roman
3) Prored: 1,5
4) Stranice moraju biti ozna?ene rednim brojem
5) Na prvoj stranici treba napisati UNIVERZITET U NIŠU (font 18), FILOZOFSKI FAKULTET (font 18), DEPARTMAN ZA PEDAGOGIJU (font, 18). Zatim, ime i prezime kandidata (font 16), naslov rada (font 18), ispod toga naslov teme diplomskog rada (bold, 18), zatim napisati DIPLOMSKI RAD (font 18), zvanje, ime i prezime mentora (font 14) i na kraju godinu (font 14).
6) Prvi red svakog pasusa treba da je uvu?en 20 milimetara, isklju?ivo sa automatskom opcijom First Line Indent.
7) Tekst pisati u opciji Justify (s poravnanjem lijeve i desne margine)
8) Glavni naslovi u tekstu postavljati po sredini strane, veli?inom 14, a podnaslove veli?inom 12.
9) Glavni naslovi se trebaju pisati podebljanim slovima (bold). Sve delove teksta koji se žele istaknuti valja pisati italikom (kurzivom) (ne bold ili podcrtano).
10) Podnaslovi treba da budu pomereni dva reda u odnosu na prethodni deo
teksta, a ispod svakog podnaslova treba da bude jedan red razmaka u odnosu na tekst.
11) Formalni izgled prve, naslovne stranice je propisan (vidi ispod) i na njoj nema oznake broja stranice. Druga stranica je sadržaj, isto tako nema broja stranice.
12) Formalno ureñenje teksta treba biti u skladu sa APA standardima (standardi za pisanje nau?nih i stru?nih radova American Psychological Association).
13) IMRAD format, koji, izmeñu ostalih, propagira Ameri?ka psihološka asocijacija, danas je prihva?en kao standardni format istraživa?kih izveštaja. Akronim IMRAD (Introduction, Method, Results and Discussion) aludira na klju?ne segmente rada koje ovaj format podrazumeva: uvod, teorijski pristup problemu ili teorijski deo, metodološki pristup problemu ili metodološki deo, analiza i interpretacija rezultata, zaklju?na razmatranja, literatura, prilozi....
Referentni URL