Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uputstvo za izradu master teze - FPN, Sarajevo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U P U S T V O ZA PRIJAVU, IZRADU I ODBRANU ZAVRŠNOG - MAGISTARSKOG RADA U OKVIRU DRUGOG CIKLUSA BOLONJSKOG STUDIJA

Završni rad je samostalan rad u kojem student obrađuje odabranu temu primjenom naučnih i stručnih metoda, te dokazuje da je savladao nastavni plan i program studija, stekao potrebno znanje i osposobio se za njegovu primjenu. Pored zahtjeva iz stava jedan ovog člana, student u završnom radu treba da pruži dokaze da se uspješno koristi metodama u stručnom ili naučnom radu, u izlaganju rezultata istraživanja, kao i da je osposobljen da izvodi zaključke na osnovu tako realizovanih istraživačkih zadataka. Rezultati izneseni u završnom radu treba da predstavljaju doprinos:

* sistematizaciji naučnih ili stručnih zadataka i postojećih rješenja za određenu oblast;
* rješavanju aktuelnog naučnog ili stručnog zadatka koji je postavljen kao cilj rada;
* primjeni postojećih naučnih ili stručnih dostignuća u rješavanju kompleksnog stručnog zadatka.

Naglasak je na rješavanju problema uz primjenu naučnih metoda iz sljedećih disciplina: sociologije, politologije, komunikologije, sigurnosnih i mirovnih studija i socijalnog rada. Izrada završnog rada – magistarskog rada sastoji se od (u daljem tekstu magistarskog rada sastoji se od: ...
Referentni URL