Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Bakar i berzansko pravo
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Prvi bankarski poslovi, kako se oni sa sadašnjeg stanovišta shvataju, nastali su već u ranim periodima razvoja ljudskog društva. U Vavilonu su se pojavile privatne kuće koje su se bavile pretečom danačnjih bankarskih poslova, poznati pod nazivom tezaurisanje, a ljudi koji su se njima bavili zvali su se « tezauri»( današnji pojam tezaurisanje podrazumeva povlačenje i stokiranje novca ili drugih vrednosti iz predmeta ).

Ti prvi poslovi odnosili su se na organizovano sklanjanje odgovarajuće robe, obično žita ili druge vrste robe na čuvanje. Primljenu robu tezauri su čuvali ili davali dalje u promet na određeni rok i uz odgovarajuće priznanice o deponovanim proizvodima koje su i same postajale predmet samostalnog finansijskog prometa za obračune i plaćanja. U istom razdoblju u staroj Grčkoj bankarski poslovi se razvijaju u okviru čuvenih hramova, posebno hramova u Efesu na ostrvu Rodos. Pojam kovanog novca na ovom tlu, počev od VI veka pre nove ere, koje je iozdavao skoro svaki grad ili manja državica samostalno za svoje potrebe, javljaju se i prvi privatni menjači, koji su menjali novac jednoga grada, tj.države za novac druge, ili su ga davali na zajam uz kamatu....

POJAM BANKE

Osnivači banke obezbeđuju sredstva za osnivački kapital, koja mogu da budu u novčanom i nenovčanom obliku ( objekti, oprema ).

Novčani deo osnivačkog kapitala banke ne može da bude manji od milion i petstotina hiljada SAD dolara u dinarskoj protivvrednosti, po kursu na dan uplate tih sredstava.

Banka samostalno obavlja delatnost, radi ostvarivanja dobiti.

Bankarstvo u celini kao specifična delatnost određeno vrstom i sadržinom bankarskih poslova. Po odredbama Zakona o bankama i drugim finansijskim institucijama banka se osniva kao akcionarsko društvo, ugovorom o osnivanju i obezbeđenjem sredstava za osnivački kapital banke. Druga finansijska organizacija izuzev štedno-kreditnih zadruga, osniva se kao akcionarsko društvo, ugovorom o osnivanju i obezbeđenjem sredstava u osnivački kapital.

Banke i druge finansijske organizacije su pravna lica.

Banku mogu da osnuju domaća i strana pravna i fizička lica....

S A D R Ž A J

UVOD.....................................................................................2
1. POJAM BANKE..................................................................3
2. OPŠTA PODELA BANAKA.....................................................5
Centralna ili emisiona banka................................................5
Depozitna ( komercijalna ) banka.........................................6
Univerzalne banke-banke opšteg tipa...................................6
Specijalne i granske banke.................................................6
Poslovne banke...............................................................7
Štedno kreditne organizacije..............................................7
Poštanska štedionica........................................................7
Štedionica......................................................................7
Štedno-kreditna organizacija..............................................7
Štedno-kreditna zadruga...................................................7
Ostale bankarske i finansijske institucije...............................8
3. FUNKCIJE BANAKA............................................................8
Aktivni bankarski poslovi....................................................8
Pasivni bankarski poslovi....................................................9
Neutralni i sopstveni bankarski poslovi.................................10
4. ZAKLJUČAK....................................................................12
5. LITERATURA...................................................................13
Referentni URL