Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pravilnik o izradi diplomskih i magistarskih radova - tehnicka uputstva
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


OPŠTE

Diplomski/magistarski rad uređuje se u Word-ovom dokumentu.
Čitav diplomski/magistarski rad se printa u u crno-bijeloj tehnici na uspravno postavljenim listovima papira veličine A4 (210 x 297 mm).
Rad se piše srpskim jezikom, izuzev dijela sažetka koji se prevodi, a koristi se latinično pismo.

STRUKTURA RADA

Svaki diplomski/magistarski rad ima svoju strukturu, odnosno redosljed pisanja sljedećih elemenata:

1. Naslovna strana;
2. Zahvalnica (ako je ima);
3. Sažetak rada;
4. Sadržaj;
5. Sadržina rada;
6. Zaključak rada;
7. Popis literature;
8. Prilozi (ako ih ima).

Prilikom printanja gotovog rada, naslovna strana, zahvalnica (ako je ima) i sažetak rada se printaju jednostrano, dok se ostali dijelovi rada printaju obostrano. Izuzetak su prilozi (ako ih ima), koji se printaju po želji autora, jer ova sekcija ne podliježe pravilniku o tehničkoj izradi stručnih radova.

FORMAT RADA

Oblik paragrafa i rukopis


Za cijeli tekst upotrebljavajte rukopis sa fontom Times New Roman,
U opciji Paragraf podešavamo sljedeće elemente:

- Margine rada - rubovi ( iznose 1.18'' ili 30mm);
- Veličina slova (12pt naslovi i sam tekst, izuzev pisanja opisa ilustracija i upisa fusnote, koji su 11pt);
- Prored (Spacing: before, after = 0; Line spacing = multiply; At = 1.25); Prored opisa ilistracija i fusnota je 1);
- Tabulator ( Tabs: default dab stops = 0.75cm).
- Broj stranice se nalazi između donjeg ruba papira i gornje margine, u vrijednosti od 15mm, na središnjem dijelu stranice, sa veličinom 12pt. Numeracija stranica počinje od prvog poglavlja (uvod), sa rednim brojem 1....
Referentni URL