Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Bespravna gradnja i klizišta - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pojam gradnje i bespravne gradnje

Na nivou entiteta postoje ministarstva koja uređuju prostorno planiranje i planiranje zamljišta.Takođe postoje zakoni na nivou entiteta kao i kantona kojima se uređuje prostorno planiranje i planiranje zemljišta.Prvi korak za izgradnju nekog objekta je urbanistička saglasnost po osnovu čl.40. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zamljišta na nivou FBiH.Urbanistička saglasnost se izdaje na osnov pribavljenog mišljenja kantonalnog ministarstva prostornog uređenja ako se prethodno utvrdi da je idejni projekt građevine u skladu sa planskim uvjetima i drugim dokumentima vezanim za taj prostor.Odobrenje za građenje je drugi korak upravnog postupka ukoliko se želi pristupiti gradnji objekta što takođe izdaje Federalno ministarstvo za prostorno građenje.
Na osnov Zakona o građenju Zeničko –dobojskog kantona bespravna gradnja predstavlja na osnov čl.50 građenje bez pravosnažnog odobrenja za građenje kao i gradnja protivna odobrenju za građenje.A za bespravno izgrađenu građevinu ne smije se dati priključak za vodovod ,kanalizaciju,centralno grijanje i električnu energiju.
Legalizovati se može samo ona gradnja koja:
-ne ugrožava opći javni interes
-ne nalazi na zemljištu na kome je moguće obezbijediti dokaz o vlasništvu
-nije u suprotnosti sa dokumentima prostornog uređenja
-ne utiće na zadovoljavanje uvjeta zaštite okoliša,terena(klizišta),stanovništva i materijalnih dobara
Vlasnici bespravnih građevina ne mogu biti oslobođeni plaćanja zakonom i propisima utvrđenih obaveza ni po kojem osnovu...
Referentni URL