Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Bankarska garancija kao instrument medjunarodnog prometa
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


BANKARSKA GARANCIJA KAO INSTRUMENT
MEĐUNARODNOG PLATNOG PROMETAPOJAM: Bankarska garancija nema čvrsto oformljeno značenje. Nastala je od francuske ili staronjemačke riječi a mogla bi se prevesti kao jemstvo, sigurnost, obezbjeđenje, obećanje zaštite, preuzimanje odgovornosti. Bankarska garancija spada u neutralne bankarske poslove gdje banka nije niti dužnik niti povjerilac. Definicija bankarska garancija glasi:

“Bankarskom garancijom se obavezuje banka prema povjeriocu garancije (korisniku) da će mu za slučaj da mu treće lice ne ispuni obavezu o dospjelosti izmiriti obavezu ako budu ispunjeni uslovi navedeni u garanciji” (str. 238. Nacrt Zakona o obligacijama i ugovorima) ili “Bankarska garancija je, prema tome, pismena obaveza banke da će na način i uslovima predviđenim u samom tekstu garancije isplatiti određeni iznos o roku”.

U današnjim uslovima međunarodnog platnog i robnog prometa ne može se obaviti ni jedan značajniji posao koji nije pokriven ovim instrumentom obezbjeđenja. “Bankovna garancija, iako to dobrim dijelom jeste, u suštini, ne spada u grupu instrumenata međunarodnog platnog prometa, već se tretira kao instrument obezbjeđenja. U ovom kontekstu, osnovna funkcija ovog instrumenta je zaštita jedne ili obje ugovorne strane od rizika neizvršenja ugovornih obaveza, bilo da se radi o isporuci robe/usluga ili plaćanju”.


UČESNICI: U garancijskim poslovima pojavljuju se minimalno 3 učesnika, pa, prema tome, i 3 pravna odnosa (nezavisna jedan od drugog). Učesnici su:

* POVJERILAC – korisnik garancije
* DUŽNIK - nalogodavac
* BANKA GARANT – izdavalac garancije (garant)

Međutim, moguće je i učešće više banaka. Do učešća više banaka u garancijskom poslu dolazi onda kada povjerilac zahtjeva da mu domaća banka izda garanciju i to na bazi kontragarancije inostrane banke čije se sjedište nalazi u domicilu njegovog dužnika. S druge strane povjerilac može tražiti konfirmaciju velike poznate banke, pored konfirmacije banke dužnika (supergarancija).


VRSTE GARANCIJA:

- NOSTRO garancija je kada banka daje garanciju po nalogu svoga klijenta.

- LORO garancija je kada banka prima garanciju od neke druge banke u korist svoga klijenta.

- BEZUSLOVNA garancija je ona kojom se banka obavezuje da će o roku dospjelosti izvršiti obavezu na prvi poziv korisnika, bez prethodnog dokazivanja opravdanosti zahtjeva.

- USLOVNE garancije su uslovljene prethodnim ispunjenjem, odnosno neispunjenjem neke radnje koja u garanciji mora biti nedvosmisleno precizirana (napr. otvaranje akreditiva, prezentacija određenih dokumenata i dr.).

- DIREKTNA garancija je kada banka garant po nalogu dužnika preuzima direktnu obavezu u odnosu na korisnika.

- INDIREKTNA garancija je kada se između povjerioca i dužnika pored banke garanta pojavljuje još jedna ili više banaka. Ona može biti:

a) NOTIFICIRANA (NEPOTVRĐENA) je ona garancija kojom banka korisnika garancije, bez preuzimanja sopstvene obaveze, saopštava korisniku tekst garancije koju je izdala dužnikova banka,
b) KONFIRMIRANA (POTVRĐENA) garancija je sopstvena garancija korisnikove banke na bazi kontragarancije dužnikove banke, i
c) SUPERGARANCIJA je garancija na garanciju. Izdaje se na zahtjev korisnika garancije kada on želi da pored dužnikove banke dobije i garanciju neke druge banke sa većim renomeom.

- POKRIVENA garancija je kada je dužnikova banka obavezna da unaprijed položi pokriće svom korespondentu. Banke rijetko izdaju ovakve garancije, jer to predstavlja plaćanje unaprijed u ime dužnika.
- NEPOKRIVENA garancija je u stvari garancija koja se u pravilu izdaje korisniku.
- ČINIDBENA garancija je kada banka garantuje da će, ukoliko nalogodavac ne izvrši neku radnju – činidbu (napr. izgradnja fabrike) ona korisniku platiti određenu obavezu u novcu umjesto u radnji koju nije izvršio dužnik.

Čindbene garancije mogu biti:

a)garancija za učešće na licitaciji (tenderska, Bid Bond)


Sadržak:


1. Pojam bankarske garancije 3
2. Učesnici 3
3. Vrste garancija 4
4. Postupak izdavanja garancija 5
a) Podnošenje zahtjeva 5
b) Donošenje odluke 7
c) Zaključenje ugovora 7
d) Postupak platnog prometa sa inostranstvom 7
e) Knjigovodstvena evidencija 8
f) Izmjene (aneksi) po garanciji 8
g) Plaćanje po garanciji 8
h) Likvidacija garancije 9
5. Elementi garancije 9
6. Osnovna načela bankarske garancije 10
7. Protestiranje garancije 10
8. Bankarska garancija u poređenju sa drugim sredstvima obezbjeđenja 11
9. Nadležno zakonodavstvo u garancijskom poslovanju 11
Referentni URL