Upravljanje finansijama

Nova tema  Odgovori 
Podelite temu sa drugarima: ZARADITE PRODAJOM SVOJIH RADOVA
 
Ocena teme:
  • 0 Glasova - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Poruka
derrick Nije na vezi
Posting Freak
*****

Poruka: 3,126
Pridružen: Jul 2009
Poruka: #1
Upravljanje finansijama
Sadržaj:
Upravljanje finansijskom ravnotežom i likvidnošću sredstava 3
Upravljanje finansijskim ulaganjima 8
Finansiranje iz eksternih izvora 9
Upravljanje samofinansiranjem 10
Izvori samofinansiranja 11
Amortizacija kao izvor finansiranja 11
Revalorizacija osnovnih sredstava 13
Prednosti i nedostaci samofinansiranja 13
Literatura: 14

Upravljanje finansijskom ravnotežom i likvidnošću sredstava

• Pod finansijskom ravnotežom se podrazumeva uravnotežen odnos izmedju sredstava i izvora sredstava.
• Finansijsku ravnotežu možemo posmatrati kroz analizu dugoročne i kratkoročne finansijske ravnoteže
• Dugoročnu finansijsku ravnotežu posmatramo kroz dugoročna imobilisana sredstva, prema dugoročnim obavezama i sopstvenim izvorima sredstava.
• Kratkoročnu finansijsku ravnotežu posmatramo kroz kratkoročna imobilisana sredstva i novčana sredstva, prema dospelim obavezama i obavezama koje dospevaju u kratkom roku.
• Radi uspostavljanja finansijske ravnoteže u preduzeću, potrebno je uspostaviti paralelnost rokova u kojima će se pojedini delovi aktive pretvoriti u novac, a pojedine obaveze dospeti za plaćanje.
• Kontrola kratkoročne finansijske ravnoteže predstavlja kontrolu likvidnosti.
• Kontrola dugoročne finansijske ravnoteže predstavlja kontrolu uslova za održavanje likvidnosti.
• Analiza kratkoročne finansijske ravnoteže može se izvršiti ako su pozicije u aktivi bilansa stanja grupisane po principu opadajuće likvidnosti, a u pasivi po principu rastuće dospelosti.
• Kratkoročna finansijska ravnoteža zahteva da odnos izmedju imobilisanih sredstava i izvora finansiranja bude 1: 1

Upravljanje likvidnošću preduzeća

• Pod likvidnošću se podrazumeva sposobnost preduzeća da u svakom momentu može izmiriti svoje obaveze prema poveriocima.

Likvidnost odredjuju sledeći faktori:

1. dospele obaveze
2. vremenski rokovi
3. sredstva plaćanja

• Likvidnost kao jedna od načela finansijske politike preduzeća, je determinisana brzinom pretvaranja imobilisanih sredstava u novac i brzinom dospeća obaveza za plaćanje.
• Na stepen likvidnosti utiču vrste i veličine pojedinih izvora sredstava.

Likvidnost se može posmatrati kao:

1. sadašnja likvidnost
2. perspektivna likvidnost
3. opšta likvidnost

1. Sadašnja likvidnost pokazuje trenutnu mogućnost isplate dospelih obaveza poveriocu, a njem koeficient se izračunava po obrascu:

Ksl= Irns/Ido

Ksl = koeficijent sadašnje likvidnosti

Irns = iznos raspoloživih novčanih sredstava

Ido = iznos dospelih obaveza

Ako je koeficijent jednak ili veći od jedan, preduzeće je sposobno da izmiri dospele obaveze.

2. Buduća ili perspektivna likvidnost, predstavlja sposobnost preduzeća da odgovori obavezama koje će dospeti za isplatu u odredjenom veremenskom periodu.

Kpl = Irnsndml + Iphovkupp/ Idondml+Iokdzptpp

Kpl = koeficijent perspektivne likvidnosti
Irnsndml = iznos raspoloživih novčanih sredstava na dan merenja likvidnosti
Iphovkupp = Iznos potraživanja i hartija od vrednosti koje će se unovčiti u posmatranom periodu
Idondml = Iznos dospelih obaveza na dan merenja likvidnosti
Iokdzptpp = iznos obaveza koje dospevaju za plaćanje tokom poslmatranog perioda

Ako je koeficijent jednak ili veći od 1, može se računati na potpunu likvidnost.

Planiranje likvidnosti

• Likvidnost preduzeća se obezbedjuje planom priliva i odliva novca.
• Plan se sačinjava na godinu dana, i kraće: šest meseci, kvartalno, mesečno, sedmično.
• Prilikom planiranja koristi se:

1. bilansni metod
2. dinamički metod :

- analitičko odredjivanje mogućih neto-priliva o odliva novca
- uzima se u obzir period dospeća naplata i isplata

• Likvidnu napetost u preduzeću je moguće prevazići putem sledećih mera:
- brže pretvaranje nelikvidne imovine u likvidni oblik( rasprodaja zaliha, sniženje cena, prodaja sirovina iznad minimalnih zaliha)
- Izmena uslova plaćanja za kupce (skraćivanje rokova kreditiranja)
- Korišćenje bankarskih kratkoročnih kredita
- Odlaganje izdataka za kraći rok, radi održavanja osnovnih sredstava i nepotpune isplate zarada
- Promene u politici cena
- Emisija deonica
- Korišćenje dugoročnih kredita
- Promena u politici cena i uslova plaćanja
- Odlaganje odredjenih zadataka za kraći rok

Politika optimalne likvidnosti preduzeća

• Osnovni faktori optimalne politike preduzeća su:

1- Zalihe
2- Potraživanja od kupaca
3- Likvidnosne rezerve

Optimalna likvidnost podrazumeva:

- obezbedjenje apsolune platežne sposobnosti
- maksimalno angažovanje sredstava
- obezbedjenje minimalnog rizika nelikvidnosti

Optimalna likvidnost zavisi od ostvarenja optimalnih potraživanja od kupaca gotovih proizvoda.Taj obim prodaje zavisi od:

- obima prodaje robe na kredit
- rokovi prodaje na kredit
- politika boniteta
- politika naplate potraživanja

Likvidnosna rezerva je novčani iznos koji preduzeće drži u odredjenom iznosu iznad potreba za podmirenje dospelih obaveza.
Veličina likvidne rezerve odredjena je:
- finansijskom strukturom preduzeća
- planiranjem proizvodnje, prodaje i novčanih tokova
- realnim mogućnostima za uzimanje kamata

Uticaj likvidnosti na poslovnu sposobnost preduzeća i uzroci nelikvidnosti

• Poslovno likvidno preduzeće je sposobno da u rokovima dospeća obaveza, uredno izmiruje dospele obaveze svojim tekućim novčanim sredstvima.
• Likvidnost i poslovna sposobnost preduzeća ostvaruju se uskladjivanjem priliva i odliva sredstava.
• Uzroci nelikvidnosti mogu biti:

1. Eksterni:
- monetarno-kreditni sistem
- kreditna politika banaka
- politika Narodne banke
- bankarsko-kreditni sistem
- spoljno-trgovinski i devizni sistem
- sistem platnog prometa
- sistem raspodele
- inflacija

2. Interni :

- investicije u osnovna sredstva
- zalihe
- naplata potraživanja
- gubici

Mogućnosti za otklanjanje uzroka nelikvidnosti:
- ubrzana cirkulacija sredstava
- kompenzacija dela sredstava i obaveza prema izvorima
- angažovanje dodatnih novčanih sredstava

Solventnost i insolventnost preduzeća

• Solventnost je sposobnost preduzeća da svim sredstvima može da podmiri sve obaveze ukoliko one dospevaju odjednom u istom času.
• Insolventnost je kada su ukupna sredstva preduzeća manja od ukupnih izvora.

• Sanacija je postupak kojim bi trebalo otkloniti insolventnost u preduzeću.
• Sanacioni program je niz mera, koje su realne, jasne i precizne, radi otklanjanja insolventnosti.
• Elementi sanacionog kredita su:
- visina
- rok
- uslovi odobravanja
- način korišćenja
- način vraćanja

• U praksi, insolventnost je najčešće posledica velike prezaduženosti preduzeća, koja proizilazi iz fleksibilne politike banaka prilikom odobravanja kredita.
• Svaki dinar obaveza treba da se pokriva sa dva dinara sredstava.

% učešća sopstvenih izvora sredstava=Pfx100/P-Pvr

Pf = poslovni fond i sredstva za trajno korišćenje
P= zbir pasive kod bilansa poslovnih sredstava
Pvr= pasivna vremenska razgraničenja
- ako je % blizu 50%, nema opasnosti od insolventnosti

Upravljanje finansijskim ulaganjima

Finansijska ulaganja mogu biti u obliku:

• novca, kao depozitni novac ili gotovina
• kredita, kao kratkoročni i dugoročni
• depozita, kao dinarski ili devizni kod banaka
• hartija od vrednosti, kao obveznice, deonice

- Svako preduzeće odredjuje strukturu finansijskih ulganja, pri čemu poštuje pravilo optimalne likvidnosti.
- To znači minimizirati ulaganja sa najvišim stepenom likvidnosti, kao što je novac, a maksimizirati ulaganja koja su i likvidna i unosna, a to su hartije od vrednosti

Kriterijumi finansijskih ulaganja:

• sigurnost ulaganja (stepen obezbedjenosti ulaganja od rizika)
• korisnost ulaganja (dobit od ulaganja)
• tržišnost ulaganja (hartije od vrednosti zbog brzine pretvaranja u novčani oblik)
• prilagodiljivost ulaganja(sposobnost prilagodjavanja ulaganja promenama na tržištu)
• vremenski rok ulaganja

Finansijska ulaganja iz sopstvenih i tudjih izvora sredstava

• Sopstveni izvori sredstava, čine osnovu celokupnog finansiranja preduzeća
• Ukoliko su sopstveni izvori sredstava jaki utoliko je i kreditna sposobnost i povraćaj pozajmljenih sredstava obezbedjen
• Neracionalnost kod sopstvenih izvora finansiranja se ogleda u finansijskoj zatvorenosti preduzeća nedovoljno selektivna ulaganja
• Gornja granica korišćena tudjih izvora treba da bude odredjena obimom poslovanja, mogućom dobiti i akumulacijom
• Izvori sredstava: sva pravna i fizička lica od kojih preduzeće pribavlja sredstva ( banke,preduzeća, druge finansijske organizacije)
• U praksi preduzeće treba da uspostavi optimalni odnos izmedju sopstvenih i tudjih sredstava
• Od ukupno uloženih sredstava, oko 50-80% odlazi na sopstvena sredstva, a 20-50 % na tudja sredstva

Finansiranje iz eksternih izvora

Dugoročno finansiranje :

• Sopstveni kapital * Lizing
- obične deonice - finansijski lizing
- prioritetne deonice - lizing opreme
- interne deonice
- društveni kapital

• dugoročni dugovi
- obveznice
- investicioni zajmovi
- hipotekarni zajmovi
- zajmovi razvojnih fondova

Kratkoročno finansiranje

• Bankarski krediti
• Lombardni krediti
• Emisija kratkoročnih hartija od vrednosti:
- komercijalni zapisi
• trgovački krediti
• Faktoring
- prodaja potraživanja
- prodaja zaliha

Interni i prikriveni izvori finansiranja

Interno finansiranje

• Amortizacija
• Nerasporedjena obračunata dobit

Prikriveno finansiranje

• neiskazana dobit
• unapred naplaćeni prihod
• isplaćene dospele obaveze
• pasivna vremenska razgraničenja
• precenjivanje pasive
• potcenjivanje aktive

3. Upravljanje samofinansiranjem

 Samofinansiranje je oblik finansiranja procesa reprodukcije koji se vrši iz sopstvenih izvora preduzeća.
 Sredstva za samofinansiranje se dele na:

 Bruto sredstva:
- naplaćena glavnica dugoročnih plasmana
- amortizacija
- akumulacija
- dugoročno rezervisanje na teret ukupnog prihoda
- konverzija dividende u dividendne deonice
- efekti revalorizacije koja se nadoknadjuje iz ukupnog prihoda

 Neto sredstva (bruto minus 1. i 5.)

 Trajno samofinansiranje pretpostavlja trajne izvore sredstava, a to su amortizacija i akumulacija

 Privremeno samofinansiranje obuhvata samofinansiranje iz sredstava:
- rezervnog fonda
- fonda zajedničke potrošnje
- drugih fondova

IZVORI SAMOFINANSIRANJA

1.Interni izvori samofinansiranja:

 amortizacija
 naplaćena glavnica dugoročnih plasmana
 akumulacija
 efekti revalorizovanja

2.Externi izvori samofinansiranja:

 emisija deonica
 ulaganje kapitala inokosnog vlasnika
 prodaje internih deonica sa popustom
 novih trajnih uloga trećih lica
 prodaje dugoročnih obveznica iznad njihove nominalne vrednosti

Amortizacija kao izvor finansiranja

 Amortizacija je specifičan oblik samofinansiranja predizeća, jer ne povećava obim sredstava, već se vrši transformacija sredstava iz materijalnog u novčani oblik

 Ova transformacija se odvija u kontinuitetu

 Amotrizacija je trošak proizvodnje i svojom veličinom utiče na veličinu dobiti

 Amortizaciju treba transformisati u novčani oblik posle realizacije gotovih proizvoda, zato što se jedan deo obračunate amortizacije nalazi u zalihama nedovršene proizvodnje, zalihama gotovih proizvoda i u potraživanjima od kupaca

 Visina obračunate amortizacije je u neposrednoj zavisnosti od intenziteta korišćenja osnovnih sredstava i njihove tehnološke i ekonomske zastarelosti.

 Metode obračuna amortizacije:

1. metod vremenske amortizacije
2. metod funkcionalne amortizacije
3. kombinovani metod obračuna amortizacije

 Sa aspekta dinamike reprodukovanja osnovnih sredstava:

1. prograsivni metod obračuna amortizacije
(u početnom periodu izdvaja se manje, u narednim periodima izdvajanje veće)

2. degresivni metod obračuna amortizacije
(veći iznos sredstava u početku, posle se smanjuje)

3. proporcionalni metod obračuna amortzacije
(ravnomeran iznos amortizacije u toku godine)

4. kombinovani obračun amortizacije:

 metod utvrdjivanja stope amortizacije primenom računa anuiteta

 metod utvrdjivanja stope amortizacije primenom računa kumulacije

Revalorizacija osnovnih sredstava

 Putem revalorizacije uvećavaju se izvori samofinansiranja.

 Revalorizacija je uskladjivanje knjigovodstvene vrednosti sa tržišnom

 Metode revalorizacije osnovnih sredstava:

 Metod procene

 Metod koefecijenta

 Metod propisanih jedinstvenih cenovnika

 Metod permanentnog uskladjivanja vrednosti osnovnih sredstava

Prednosti i nedostaci samofinansiranja

 Prednosti:
- najjeftiniji oblik finansiranja procesa reprodukcije
- veća samostalnost u vodjenju finansijske politike
- eliminiše se rizik nelikvidnosti
 Nedostaci:
- nedovoljna uskladjenost raspoloživih novčanih sredstava sa kratkoročnim i dugoročnim potrebama za novčanim sredstvima
- negativan uticaj na rast cena proizvoda i usluga

Z A K LJ U C A K:

Poslovanje ni jednog preduzeca se ne može zamisliti bez odgovarajcih proizvodnih resursa, a ljudi, sa svim svojim sposobnostima, predstavljaju jedan od tih resursa koji se naziva ljudski resurs. Ljudski resursi su veoma važni za preduzeca iz dva razloga:
Ljudi uticu na ekonomsku efikasnost preduzeca. Oni kreiraju i proizvode robe i usluge, kontrolišu kvalitet, plasiraju proizvode, upravljaju finansijskim sredstvima, te utvrdjuju opštu strategiju i ciljeve organizacije. Bez efektivnih ljudi preduzece ne bi nikada moglo ostvariti svoje ciljeve.
Ljudski resursi cine znacajan izdatak ili trošak poslovanja. U zapadnim zemljama, posebno u velikim preduzecima, troškovi radne snage cine 20-30% ukupnih troškova, negde cak i do 50%. U privredama u tranziciji, zbog nižih cena radne snage, ovaj procenat je nešto niži, ali nije nimalo zanemariv.

Pod ljudskim resursima se podrazumeva ukupan duhovni i fizicki potencijal zaposlenog, kako skriveni tako i korisceni potencijal. Osnovu tretiranja ljudi kao resursa cini težnja da se ovaj potencijal izjednaci u tretmanu sa ostalim poslovnim resursima preduzca, kako u pogledu troškova, tako i u pogledu njegove funkcionalne veze sa procesom rada.

Ljudski resursi raspolažu znanjem koje je neophodno za obavljanje radnih aktivnosti i razvoj preduzca. Oni poseduju inovatorske kvalitete, intelektualne, biološke i fiziološke potencijale bez kojih se ne može odvijati proces rada. Pribavljanje ovog resursa i njegovo radno angažovanje je kljucni zadatak menadžmenta preduzeca. Zbog toga se i citav koncept tretiranja zaposlenih u preduzecu kao ljudskog resursa razvio u okviru menadžmenta, i to u onoj fazi njegovog razvoja kada je nadležnost za obavljanje znacajnog dela aktivnosti vezanih za zaposlene preneta sa kadrovskog menadžera na ostale menadžere u preduzecu.

L I T E R A T U R A:

*Menadzment i marketing usluga, prof. Dr Cedomir Ljubojevic

*Upravljanje ljudskim resursima, prof. Dr Dragan Subotic


PORUČITE RAD NA OVOM LINKU >>> SEMINARSKI
maturski radovi seminarski radovi maturski seminarski maturski rad diplomski seminarski rad diplomski rad lektire maturalna radnja maturalni radovi skripte maturski radovi diplomski radovi izrada radova vesti studenti magistarski maturanti tutorijali referati lektire download citaonica master masteri master rad master radovi radovi seminarske seminarski seminarski rad seminarski radovi kvalitet kvalitetni fakultet fakulteti skola skole skolovanje titula univerzitet magistarski radovi

LAJKUJTE, POZOVITE 5 PRIJATELJA I OSTVARITE POPUST
23-03-2010 11:35 PM
Poseti veb stranicu korisnika Pronađi sve korisnikove poruke Citiraj ovu poruku u odgovoru
Nova tema  Odgovori 


Verovatno povezane teme...
Tema: Autor Odgovora: Pregleda: zadnja poruka
  Upravljanje kritičnom infrastrukturom u transportu derrick 0 926 04-06-2013 03:26 PM
zadnja poruka: derrick
  Upravljanje događajima - seminarski derrick 0 1,111 07-02-2013 08:55 PM
zadnja poruka: derrick
  Pitanja za upravljanje transportom Maja 0 1,109 19-03-2012 10:46 PM
zadnja poruka: Maja
  Primena PPM sistema za upravljanje zaliha Vesnica 0 1,863 12-05-2010 09:01 PM
zadnja poruka: Vesnica
  Upravljanje rizikom projekta Vesnica 0 1,950 09-05-2010 10:57 PM
zadnja poruka: Vesnica

Skoči na forum: